Utazási feltételek - Adria Tours Kft

Utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

amely köttetett az Adria Tours Kft., a központi iroda-székhely, 6720 Szeged, Kárász u. 9., telefon/fax: 62/540-044, fiókirodák: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. Tel: 413-6710; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 52/a 20/981-59-34; 6720 Szeged, Jókai u. 1 30/649-90-05. OIH engedélyszám: R-0456/92/1999, adószám: 10477016-206, vagyoni biztosíték az Colonnade Insurance magyarországi fióktelepe kezelt pénzbeli letét és a szerződést aláíró utas / megbízott / között az alábbiak szerint: Az Adria Tours Kft. által szervezett utazásokra a PTK 415-416 §-a és az utazási szerződésekről szóló 213/1996. (XII.23) és a 281/2008. December 28.-i kormányrendelet az irányadó.

Az Adria Tours Kft. saját szervezésű útjairól minden felvilágosítást a katalógus és a weboldal tartalmaz.

1. Az utazási szerződés megkötésekor fizetendő előleg: teljes részvételi díj 40%-a. A hátralékot legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal kell befizetni, amelyről az iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas a hátralékot nem fizeti be, az irodának jogában áll a megrendelést törölni és a befizetett előleget kötbérként elszámolni.

2. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat a következő lemondási és kötbérek mellett. Az időpont módosítása is útlemondásnak minősül, kivéve ha azt az iroda ajánlja fel.

60. napig 2.000 Ft/fő, 60.-35. napig útlemondás és módosítás esetén 10% munkadíj kerül felszámolásra.

34 - 21 napig a teljes részvételi díj 40%-a, 20 - 14 napig a teljes részvételi díj 60%-a, 13 - 07 napig a teljes részvételi díj 80%-a a kötbér. Hat napon belül, illetve meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat, beleértve az autóbusz ill. vonat költségét is meg kell fizetni. Saját útjaink esetében kötelező az útlemondási biztosítás megkötése, ami a teljes részvételi díj 1,5%-a. Az útlemondással kapcsolatos költségeket a Colonnade Insurance magyarországi fióktelepe 20% önrész levonásával teljesíti. Illetve új lehetőség a kombinált (baleset-, betegség-, poggyász- és sztornóbiztosítás) megkötése az út foglalásakor, ebben az esetben nincs önrész, azaz 100% visszatérítés van. Az útlemondási biztosítás kiterjed az utas illetve közeli hozzátartozója betegségére, balesetére, halálesetére. A Colonnade Insurance Magyarországi Fióktelepének útlemondási biztosítás feltételeit megismertem, azt elfogadom. Tudomásul veszem továbbá, hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztét számított két munkanapon belül az útlemondási szándékomat az utazási irodánál írásban bejelentem, a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítom. Amennyiben nem kívánja ezt a lehetőséget igénybe venni a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást indulás előtt is megkötheti, de ez feltétele az útjainkon való részvételnek.

3. A részvételi díjat a forint árfolyamváltozása, illetve a külföldi partner vagy a szállító közlekedési vállalat ármódosítása miatt az utazás megkezdése előtt 20 nappal az iroda felemelheti. Erről az utast minden esetben értesítést kap. Ha a részvételi díj emelkedése a 10%-ot meghaladja, az utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül elállhat az utazási szándékától és a befizetett összeget teljes egészében visszakapja.

4. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtti 20. napig az utat az alábbi okok miatt lemondhatja ha:

Az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény akadályozza.

Ha az utazási vállalkozó az utazási szerződéstől eláll (pl. partner lemondás miatt), akkor az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt akkor, ha ezt az utazási iroda teljesíteni tudja. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni, valamint az utas követelheti a teljes befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését is. Az utas ilyen esetben a befizetett összegen felül az utazási szerződéstől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatra is igényt tarthat. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az Utazási Iroda felel. A szállodák az adott ország helyi besorolása szerint vannak kategorizálva, melyek eltérhetnek az Európában megszokott színvonaltól.

5. Amennyiben az utas az Utazási Iroda szolgáltatásaiban hibát fedez fel, haladéktalanul köteles kifogását közölni az idegenvezetővel illetve a kinti partner irodával. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Ha mód van rá, az idegenvezető, illetve a kinti partner a helyszínen orvosolja a reklamációt - ebben az esetben az utas nem élhet további reklamációval. Ha a probléma nem megoldható, akkor jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányával az utas az út befejezését követően 8 napon belül jelentkezhet az irodában. Ez után nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A kártérítés összege nem haladhatja meg a szállás és ellátás összegét; ezzel az iroda kizárja az irreálisan magas kártérítés lehetőségét. A probléma, amelyet a helyszínen az utas nem jelezett, itthon nem reklamálható. Amennyiben szállást érintő reklamációja van a helyi képviselőn kívül irodánkat is kérjük legalább egy sms-ben értesíteni.

6. Az utas az általa okozott kárért a szálláshelyeken közvetlenül felelős a szolgáltatóval, vagy más természetes személlyel illetve a hatósággal szemben.

7. Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely befizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült egyéb okból nem vett igénybe.

8. Az utazási iroda a repülőgép indulása és érkezése miatt felelősséget nem vállal. A repülőgép indulásának napja az utazás első napja, hazaindulás napja pedig az utolsó. Időpontváltozás előfordulhat a légitársaságok miatt. Az autóbuszok, vonatok késéséért felelősséget az utazási iroda nem tud vállalni.

9. A fakultatív programokat az utazási iroda a helyszínen közvetíti. Az utazási irodának, illetve a programok kivitelezőjének jogában áll nem megfelelő időjárási viszonyok vagy létszámhiány miatt a fakultatív programokat más időpontban teljesíteni illetve lemondani. Lemondás esetén az utasok a befizetett részvételi díjat teljes összegben megkapják. Amennyiben az utas a kirándulást az indulás előtt kevesebb, mint 24 órával mondja le, illetve lemondás nélkül nem vesz részt, visszatérítésre nem tarthat igényt A fakultatív programok megkezdése után - megváltozott időjárási viszonyok miatt - a hajó illetve autóbuszvezetők állásfoglalása alapján módosult kirándulások esetében sem térít vissza az iroda a kirándulás árából.

 

 

Értékesítő: ....................................................................            Megrendelő: ...................................................................................

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ………………………….……………….  (név) ……………………….………….…………………..(lakcím), ezúton nyilatkozom az Adria Tours szervezésében

 

2017. …………… és 2017. …………… közötti időtartamra  lefoglalt, ……………………………….…………………… utazással kapcsolatban a következők szerint:

 

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

 

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

 

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

 

…………………… 201….  ……………………            Aláírás: ……………………………………………………………


 Szerződés és a nyilatkozat letölthető formátumban: